STATUS ŠPORTNIKA IN UMETNIKA

 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/2013), lahko starši skupaj s prilogami podajo predlog za pridobitev statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika oz. perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika:

  • STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec/-ka, ki je registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,
  • STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec/-ka, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,
  • STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec/-ka, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,
  • STATUS VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec/-ka, ki dosega najvišja mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Predlog z ustreznimi prilogami se poda na predpisanem obrazcu do 30. septembra tekočega šolskega leta v tajništvu šole ali pri svetovalni delavki.

O dodelitvi statusa učencu odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si ravnateljica pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti_

 

Obrazci, ki si jih lahko natisnete in izpolnite:

 

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost